Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών Κερδίστε ένα Κινητό Apple Iphone 8 Plus

Κερδίστε ένα Κινητό Apple Iphone 8 Plus 64 GB

Η εταιρεία «Alpha Business Company» με έδρα την Φιλιππούπολη Βουλγαρίας, και υποκατάστημα στην Κόρινθο (εφεξής «η Διοργανώτρια»), στην οποία ανήκει το site www.planeteshop.gr (εφεξής «το site»), διενεργεί κλήρωση σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

1. Ημερομηνία έναρξης αποστολής SMS είναι η πρώτη ημέρα έναρξης του διαγωνισμού , δηλαδή η 23/11/2017 και ώρα 08:00 π.μ. και ημερομηνία λήξης αποστολής SMS είναι η 27/12/2017 και ώρα 23:59. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αποστολής SMS, κανένα SMS δεν θα γίνει δεκτό και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια εταιρία.

2. Στην κλήρωση έχουν δικαίωμα συμμετοχής άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και, εφόσον είναι κάτω των 18 ετών, έχουν τη ρητή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρία «Alpha Business Company», καθώς και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας α’ και β’ βαθμού των εν λόγω προσώπων.

3. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση οι αναγνώστες του site www.planeteshop.gr θα πρέπει να αποστέλλουν, για το δώρο ένα (1) γραπτό μήνυμα από κινητό τηλέφωνο στον αριθμό 54345 με τα στοιχεία τους (η χρέωση του SMS είναι €4.08 με Φ.Π.Α. και φόρο κινητής. «πάροχος Hubsms»

4. Η Διοργανώτρια Εταιρία θεωρεί ότι αυτός που συμμετέχει μέσω αποστολής SMS είναι ο κάτοχος ή έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM κάρτας που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού με το οποίο έλαβε μέρος στην κλήρωση.

5. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: είναι το 2741400751 με αστική χρέωση. σε εργάσιμες ώρες από 09:00 π.μ. – 02:00 μ.μ.

6. Για κάθε δώρο θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στις 29/12/2017, και ώρες 14:00 -15:00, με αυτόματη ηλεκτρονική κληρωτίδα στα γραφεία του site «www.alphabusinesscompany.gr.» από εκπρόσωπο του site www.planeteshop.gr..

7. Από την κάθε κλήρωση θα αναδειχθεί ένας τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει το δώρο, όπως αυτό περιγράφεται στο site www.planeteshop.gr και στο site www.alphabusinesscompany.gr.

8. Νικητής θα ενημερωθεί μέσω SMS και το όνομα του θα ανακοινωθεί και στα site www.planeteshop.gr και στο www.alphabusinesscompany.gr . Ο κληρωθέν θα παραλάβει το δώρο του κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια εταιρία. Τα τυχόν έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη. Η παραλαβή του δώρου από τον κληρωθέν τυχερό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 03/01/2018. Μετά την ως άνω ημερομηνία χάνεται κάθε δικαίωμα.

9. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές που δεν πληρούν τους παρόντες όρους.

10. Η Διοργανώτρια εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σ’ αυτήν.

11. Τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των συμμετεχόντων στην κλήρωση θα συλλεγούν από την εταιρεία «Alpha Business Company» αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της παρούσας προκήρυξης και κλήρωσης,

Θα καταστραφούν δε ολοσχερώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης και διάθεσης του δώρου η των δώρων.

12. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία λήξης ή διενέργειας της παρούσας κλήρωσης, καθώς και να ματαιώσει ή να ακυρώσει την ως άνω κλήρωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη.

13. Η αποστολή SMS στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής σε αυτήν.

14. Οποιοσδήποτε δικαιούται να λαμβάνει με επιμέλεια και έξοδά του ακριβές αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης από τα γραφεία της εταιρία «Alpha Business Company» (Φιλιππούπολη Βουλγαρίας).

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Bulgarian BG English EN Greek EL